Aktualności

  25-04-2016
Relacja z 49 Mię­­dzy­­na­­ro­­do­­wych Ta­r­gów Bu­­do­w­ni­c­twa i wy­po­sa­że­nia wnętrz w Bie­l­sku­­-Bia­­łej

Relacja z 49 Mię­­dzy­­na­­ro­­do­­wych Ta­r­gów Bu­­do­w­ni­c­twa i wy­po­sa­że­nia wnętrz w Bie­l­sku­­-Bia­­łej

Ta­r­gi od­by­­ły się w dniach 15-17.04.2016 r. w Ha­­li Wy­­sta­­wo­­wej pod Dę­­bo­w­cem, ul. Ka­r­bo­­wa 26, gdzie fi­r­ma GODKOWIE za­­pre­­ze­n­to­­wa­­ła ofe­­ro­­wa­­ne...

  08-04-2016
TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

Sza­now­ni Pań­stwo,

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się na­szym udzia­łem w 49 Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Bu­dow­nic­twa i wyposażenia wnętrz w Biel­sku­-Bia­łej
prze­ka­zu­je­my kil­ka waż­nych in­for­ma­cji...

  22-03-2016
ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY

  15-02-2016
 Z przyjemnością informujemy

Z przyjemnością informujemy

 że podczas tegorocznej Gali wręczenia nagród organizowanej przez kwartalnik ŚWIAT KOMINKÓW mieliśmy przyjemność odebrać:
„Brązowy Płomień Roku 2015" w kategorii Firma Roku dla firmy HOXTER, której firma GODKOWIE jest wyłącznym przedstawicielem na rynek polski.
Jesteśmy dumni, że nasza oferta może...

  09-02-2016
Serdeczne dziękujemy

Serdeczne dziękujemy

wszystkim Klientom oraz Parterom, którzy odwiedzili nasze stoisko na Międzynarodowych Targach Kominkowych "KOMINKI 2016" w Poznaniu.
Poniżej prezentujemy skróconą fotorelację z targów 2-5 luty 2016.

  21-01-2016
Firma GODKOWIE zaprasza.

Firma GODKOWIE zaprasza.

Firma GODKOWIE zaprasza na stoisko podczas Międzynarodowych Targów Kominkowych w Poznaniu.

  07-12-2015
RADOSNYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

RADOSNYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

  02-12-2015

Przerwa świąteczna

Dro­gi Klien­cie,
uprzej­mie in­for­mu­je­my, że w dniach od 24 grud­nia 2015 do 6 stycz­nia 2016 fir­ma GODKOWIE bę­dzie nie­czyn­na.

Do­dat­ko­wo in­for­mu­je­my, że 18 grud­nia 2015 na­sza fir­ma bę­dzie czyn­na w go­dzi­nach: 8.00-13.00.
W związ­ku z po­wyż­szym re­ali­za­cja za­mó­wień bę­dzie moż­li­wa je­dy­nie do dnia 23 grud­nia 2015.
Za­mó­wie­nia zło­żo­ne po tym cza­sie bę­dą już re­ali­zo­wa­ne w stycz­niu 2016.

  28-10-2015
Spotkanie importerów firmy Hoxter

Spotkanie importerów firmy Hoxter

W dniach 19-21 października 2015 firma Godkowie miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu importerów firmy Hoxter.

  15-10-2015
Wizyta w salonie Sommerhuber oraz Österreichischer Kachelofenverband

Wizyta w salonie Sommerhuber oraz Österreichischer Kachelofenverband

10 października 2015 mieliśmy przyjemność odwiedzić salon Sommerhuber w Steyr i zapoznać się z nowościami jakie zostały wprowadzone do oferty: