Aktualności

  05-12-2016
Nowość w ofercie firmy Sommerhuber

Nowość w ofercie firmy Sommerhuber

Uprzejmie informujemy, że jesienią 2016 Firma Sommerhuber wprowadziła do swojej oferty gamę EDYCJA 15,
która obejmuje 15 najbardziej popularnych glazur w obniżonych cenach.
Promocja dotyczy wszystkich produktów Sommerhuber "All in All" za wyjątkiem kafli z gamy “Each to his own” (Jedem das Seine) oraz...

  10-10-2016
Kolejne spotkanie integracyjne firmy Godkowie Team za nami...

Kolejne spotkanie integracyjne firmy Godkowie Team za nami...

Dzię­ku­je­my wszyst­kim za wspólnie spę­dzo­ny czas!

  10-10-2016
Wizyta w salonie Sommerhuber

Wizyta w salonie Sommerhuber

1 października 2016 Firma Godkowie miała przyjemność odwiedzić swoich zagranicznych partnerów podczas Otwartego Dnia w firmie Sommerhuber w Steyr.

  27-09-2016
RELACJA Z 50 MIĘ­­DZY­­NA­­RO­­DO­­WYCH TA­R­GÓW BU­­DO­W­NI­C­TWA I WY­PO­SA­ŻE­NIA WNĘTRZ "JESIEŃ 2016” W BIE­L­SKU­­-BIA­­ŁEJ

RELACJA Z 50 MIĘ­­DZY­­NA­­RO­­DO­­WYCH TA­R­GÓW BU­­DO­W­NI­C­TWA I WY­PO­SA­ŻE­NIA WNĘTRZ "JESIEŃ 2016” W BIE­L­SKU­­-BIA­­ŁEJ

Ta­­r­gi od­by­­­ły się w dniach 23-25.09.2016 r. w Ha­­­li Wy­­­sta­­­wo­­­wej pod Dę­­­bo­­w­cem, ul. Ka­­r­bo­­­wa 26, gdzie fi­­r­ma GODKOWIE...

  14-09-2016
TARGI BUDOWNICTWA"JESIEŃ 2016” W BIELSKU-BIAŁEJ

TARGI BUDOWNICTWA"JESIEŃ 2016” W BIELSKU-BIAŁEJ

Sza­now­ni Pań­stwo,

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się na­szym udzia­łem w 50 Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Bu­dow­nic­twa „JESIEŃ 2016” w Biel­sku­-Bia­łej
prze­ka­zu­je­my kil­ka waż­nych in­for­ma­cji...

  24-06-2016

No­we ce­ny to­wa­rów od 1 lip­ca 2016

In­fo­r­mu­­je­­my, że od 1 li­p­ca 2016 bę­­dą obo­­wią­­zy­­wa­­ły no­­we ce­n­ni­­ki dla to­­wa­­rów ofe­­ro­­wa­­nych przez fi­r­mę GODKOWIE.

Ce­n­ni­­ki bę­­dą wa­ż­ne od dnia 1 li­p­ca 2016 r. do 30 czer­w­ca 2017 r.
Za­­mó­­wie­­nia zło­­żo­­ne do 30 czer­w­ca 2017 bę­­dą re­­a­li­­zo­­wa­­ne we­­dług sta­­rych cen.

No­­we ce­n­ni­­ki bę­­dzie mo­ż­na zna­­leźć na na­­szej stro­­nie www.go­d­ko­­wie.pl w za­­kła­d­ce Do po­­bra­­nia - CENNIKI.

W ra­­zie ja­­ki­ch­ko­l­wiek py­­tań pro­­si­­my o ko­n­takt z biu­­rem ob­słu­­gi klie­n­ta GODKOWIE 33 858 89 48

  16-05-2016
Relacja z 16 Tyskich Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz

Relacja z 16 Tyskich Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz

Ta­­r­gi od­by­­­ły się w dniach 15-17.04.2016 r na Stadionie Zimowym przy ul. de Gaulle'a 2, w g. 10-18


Za­­­chę­­­ca­­­li­­­śmy do wzię­­­cia udzia­­­łu w Ko­­n­fe­­­re­­n­cjach...

  25-04-2016
Relacja z 49 Mię­­dzy­­na­­ro­­do­­wych Ta­r­gów Bu­­do­w­ni­c­twa i wy­po­sa­że­nia wnętrz w Bie­l­sku­­-Bia­­łej

Relacja z 49 Mię­­dzy­­na­­ro­­do­­wych Ta­r­gów Bu­­do­w­ni­c­twa i wy­po­sa­że­nia wnętrz w Bie­l­sku­­-Bia­­łej

Ta­r­gi od­by­­ły się w dniach 15-17.04.2016 r. w Ha­­li Wy­­sta­­wo­­wej pod Dę­­bo­w­cem, ul. Ka­r­bo­­wa 26, gdzie fi­r­ma GODKOWIE za­­pre­­ze­n­to­­wa­­ła ofe­­ro­­wa­­ne...

  08-04-2016
TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

Sza­now­ni Pań­stwo,

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się na­szym udzia­łem w 49 Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Bu­dow­nic­twa i wyposażenia wnętrz w Biel­sku­-Bia­łej
prze­ka­zu­je­my kil­ka waż­nych in­for­ma­cji...

  22-03-2016
ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY