Aktualności

  02-07-2015
PŁOMIEŃ ROKU 2014

PŁOMIEŃ ROKU 2014

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że pod­czas te­go­rocz­nej Ga­li wrę­cze­nia na­gród or­ga­ni­zo­wa­nej przez kwar­tal­nik ŚWIAT KOMINKÓW ode­bra­li­śmy: „Srebrny Pło­mień Ro­ku...

  30-06-2015

Nowe ceny towarów od 1 lipca 2014

Nowe ceny towarów od 1 lipca 2014

In­for­mu­je­my, że od 1 lip­ca 2015 bę­dą obo­wią­zy­wa­ły no­we cen­ni­ki dla to­wa­rów ofe­ro­wa­nych przez fir­mę GODKOWIE.

Cen­ni­ki bę­dą waż­ne od dnia 1 lip­ca 2015 r. do 30 czerw­ca 2016 r.
Za­mó­wie­nia zło­żo­ne do 30 czerw­ca 2015 bę­dą re­ali­zo­wa­ne we­dług sta­rych cen.

No­we cen­ni­ki bę­dzie moż­na zna­leźć na na­szej stro­nie www.god­ko­wie.pl w za­kład­ce Do po­bra­nia - CENNIKI.

W ra­zie ja­kich­kol­wiek py­tań pro­si­my o kon­takt z biu­rem ob­słu­gi klien­ta GODKOWIE 33 858 89 48

  08-05-2015
Relacja z 47 Międzynarodowych Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz "Twój Dom 2015" w Bielsku-Białej

Relacja z 47 Międzynarodowych Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz "Twój Dom 2015" w Bielsku-Białej

W związku z uczestnictwem firmy GODKOWIE w 47 Międzynarodowych Targach Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz "Twój Dom 2015" w Bielsku-Białej przekazujemy kilka informacji z relacji z targów...

  15-04-2015
Targi Budownictwa "TWÓJ DOM" w Bielsku-Białej

Targi Budownictwa "TWÓJ DOM" w Bielsku-Białej

Szanowni Państwo,

w związku z naszym udziałem w 47 Międzynarodowych Targach Budownictwa "TWÓJ DOM" w Bielsku-Białej
przekazujemy kilka ważnych informacji organizacyjnych:

  02-04-2015
ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY

  26-02-2015
Godkowie nominowane do nagród

Godkowie nominowane do nagród

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy dwie nominacje do nagród przyznawanych przez kwartalnik ŚWIAT KOMINKÓW.

  04-02-2015
Relacja z targów kominkowo-zduńskiech KOK 2015 w Wels - Austria

Relacja z targów kominkowo-zduńskiech KOK 2015 w Wels - Austria

Nasz wyjazd na międzynarodowe targi zduńskie KOK 2015 obfitował w wiele doświadczeń i zacieśniania więzi pomiędzy firmą GODKOWIE a klientami oraz naszymi partnerami. Organizatorem targów jest corocznie Austriackie Stowarzyszenie zdunów Kachelofenverband, których stoisko odwiedziliśmy podczas 3-dniowch...

  18-12-2014

Wesołych Świąt

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz złożyć Naszym Klientom, Przyjaciołom i Sympatykom moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

  17-12-2014

Przerwa świąteczna

Drogi Kliencie, uprzejmie informujemy, że w dniach od 24 grudnia 2014 do 6 stycznia 2015 firma GODKOWIE będzie nieczynna.

  30-09-2014
Relacja z 46. Międzynarodowych Targów Budownictwa i 16. Targów Technik Grzewczych w Bielsku-Białej

Relacja z 46. Międzynarodowych Targów Budownictwa i 16. Targów Technik Grzewczych w Bielsku-Białej

W związku z uczestnictwem firmy GODKOWIE w 46. Międzynarodowych Targach Budownictwa i 16. Targach Technik Grzewczych w Bielsku-Białej przekazujemy kilka informacji z relacji z targów...