Aktualności

  21-01-2016
Firma GODKOWIE zaprasza.

Firma GODKOWIE zaprasza.

Firma GODKOWIE zaprasza na stoisko podczas Międzynarodowych Targów Kominkowych w Poznaniu.

  07-12-2015
RADOSNYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

RADOSNYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

  02-12-2015

Przerwa świąteczna

Dro­gi Klien­cie,
uprzej­mie in­for­mu­je­my, że w dniach od 24 grud­nia 2015 do 6 stycz­nia 2016 fir­ma GODKOWIE bę­dzie nie­czyn­na.

Do­dat­ko­wo in­for­mu­je­my, że 18 grud­nia 2015 na­sza fir­ma bę­dzie czyn­na w go­dzi­nach: 8.00-13.00.
W związ­ku z po­wyż­szym re­ali­za­cja za­mó­wień bę­dzie moż­li­wa je­dy­nie do dnia 23 grud­nia 2015.
Za­mó­wie­nia zło­żo­ne po tym cza­sie bę­dą już re­ali­zo­wa­ne w stycz­niu 2016.

  28-10-2015
Spotkanie importerów firmy Hoxter

Spotkanie importerów firmy Hoxter

W dniach 19-21 października 2015 firma Godkowie miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu importerów firmy Hoxter.

  15-10-2015
Wizyta w salonie Sommerhuber oraz Österreichischer Kachelofenverband

Wizyta w salonie Sommerhuber oraz Österreichischer Kachelofenverband

10 października 2015 mieliśmy przyjemność odwiedzić salon Sommerhuber w Steyr i zapoznać się z nowościami jakie zostały wprowadzone do oferty:
 

  29-09-2015
Relacja z 48 Międzynarodowych Targach Budownictwa "JESIEŃ 2015" w Bielsku-Białej

Relacja z 48 Międzynarodowych Targach Budownictwa "JESIEŃ 2015" w Bielsku-Białej

W związ­ku z uczest­nic­twem fir­my GODKOWIE w 48 Międzynarodowych Targach Budownictwa "JESIEŃ 2015" w Bielsku-Białej prze­ka­zu­je­my kil­ka in­for­ma­cji z re­la­cji z tar­gó­w…

  23-09-2015
TARGI  BUDOWNICTWA"JESIEŃ 2015" W BIELSKU-BIAŁEJ

TARGI BUDOWNICTWA"JESIEŃ 2015" W BIELSKU-BIAŁEJ

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się naszym udziałem w 48 Międzynarodowych Targach Budownictwa "JESIEŃ 2015" w Bielsku-Białej
przekazujemy kilka ważnych informacji organizacyjnych:

  22-09-2015
WYJAZD INTEGRACYJNY

WYJAZD INTEGRACYJNY

Załoga firmy Godkowie podczas wyjazdu integracyjnego 18-19 wrzesień 2015.

Dziękujemy wszystkim za miło spędzony czas!

  02-07-2015
PŁOMIEŃ ROKU 2014

PŁOMIEŃ ROKU 2014

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że pod­czas te­go­rocz­nej Ga­li wrę­cze­nia na­gród or­ga­ni­zo­wa­nej przez kwar­tal­nik ŚWIAT KOMINKÓW ode­bra­li­śmy: „Srebrny Pło­mień Ro­ku...

  30-06-2015

Nowe ceny towarów od 1 lipca 2014

Nowe ceny towarów od 1 lipca 2014

In­for­mu­je­my, że od 1 lip­ca 2015 bę­dą obo­wią­zy­wa­ły no­we cen­ni­ki dla to­wa­rów ofe­ro­wa­nych przez fir­mę GODKOWIE.

Cen­ni­ki bę­dą waż­ne od dnia 1 lip­ca 2015 r. do 30 czerw­ca 2016 r.
Za­mó­wie­nia zło­żo­ne do 30 czerw­ca 2015 bę­dą re­ali­zo­wa­ne we­dług sta­rych cen.

No­we cen­ni­ki bę­dzie moż­na zna­leźć na na­szej stro­nie www.god­ko­wie.pl w za­kład­ce Do po­bra­nia - CENNIKI.

W ra­zie ja­kich­kol­wiek py­tań pro­si­my o kon­takt z biu­rem ob­słu­gi klien­ta GODKOWIE 33 858 89 48