Aktualności

  16-12-2016
Uroczyste otwarcie nowego salonu kominkowego.

Uroczyste otwarcie nowego salonu kominkowego.

W dniu 13 grudnia 2016 w siedzibie Firmy Godkowie miało miejsce uroczyste otwarcie nowego salonu kominkowego.

  06-12-2016

Przerwa świąteczna

Dro­­gi Klie­n­cie,
uprze­j­mie in­­fo­r­mu­­je­­my, że w dniach od 24 gru­d­nia 2016 do 8 sty­cz­nia 2017 fi­r­ma GODKOWIE bę­­dzie nie­­czy­n­na.

W zwią­z­ku z po­­wy­ż­szym re­­a­li­­za­­cja za­­mó­­wień bę­­dzie mo­ż­li­­wa je­­dy­­nie do dnia 23 gru­d­nia 2016.
Za­­mó­­wie­­nia zło­­żo­­ne po tym cza­­sie bę­­dą już re­­a­li­­zo­­wa­­ne w sty­cz­niu 2017.

  06-12-2016
NOWOŚĆ w naszej ofercie... Piece wolnostojące HASE!

NOWOŚĆ w naszej ofercie... Piece wolnostojące HASE!

Drodzy Klienci,
W Firmie Godkowie nie ma czasu na nudy... w sierpniu 2016 pojawiła się NOWOŚĆ w naszej ofercie... Piece wolnostojące HASE!
Motto Firmy Hase: "Hase - najwyższa jakość. By ją Państwu zapewnić - wstajemy każdego dnia o świcie"

  05-12-2016
Nowość w ofercie firmy Sommerhuber

Nowość w ofercie firmy Sommerhuber

Uprzejmie informujemy, że jesienią 2016 Firma Sommerhuber wprowadziła do swojej oferty gamę EDYCJA 15,
która obejmuje 15 najbardziej popularnych glazur w obniżonych cenach.
Promocja dotyczy wszystkich produktów Sommerhuber "All in All" za wyjątkiem kafli z gamy “Each to his own” (Jedem das Seine) oraz...

  10-10-2016
Kolejne spotkanie integracyjne firmy Godkowie Team za nami...

Kolejne spotkanie integracyjne firmy Godkowie Team za nami...

Dzię­ku­je­my wszyst­kim za wspólnie spę­dzo­ny czas!

  10-10-2016
Wizyta w salonie Sommerhuber

Wizyta w salonie Sommerhuber

1 października 2016 Firma Godkowie miała przyjemność odwiedzić swoich zagranicznych partnerów podczas Otwartego Dnia w firmie Sommerhuber w Steyr.

  27-09-2016
RELACJA Z 50 MIĘ­­DZY­­NA­­RO­­DO­­WYCH TA­R­GÓW BU­­DO­W­NI­C­TWA I WY­PO­SA­ŻE­NIA WNĘTRZ "JESIEŃ 2016” W BIE­L­SKU­­-BIA­­ŁEJ

RELACJA Z 50 MIĘ­­DZY­­NA­­RO­­DO­­WYCH TA­R­GÓW BU­­DO­W­NI­C­TWA I WY­PO­SA­ŻE­NIA WNĘTRZ "JESIEŃ 2016” W BIE­L­SKU­­-BIA­­ŁEJ

Ta­­r­gi od­by­­­ły się w dniach 23-25.09.2016 r. w Ha­­­li Wy­­­sta­­­wo­­­wej pod Dę­­­bo­­w­cem, ul. Ka­­r­bo­­­wa 26, gdzie fi­­r­ma GODKOWIE...

  14-09-2016
TARGI BUDOWNICTWA"JESIEŃ 2016” W BIELSKU-BIAŁEJ

TARGI BUDOWNICTWA"JESIEŃ 2016” W BIELSKU-BIAŁEJ

Sza­now­ni Pań­stwo,

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się na­szym udzia­łem w 50 Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Bu­dow­nic­twa „JESIEŃ 2016” w Biel­sku­-Bia­łej
prze­ka­zu­je­my kil­ka waż­nych in­for­ma­cji...

  24-06-2016

No­we ce­ny to­wa­rów od 1 lip­ca 2016

In­fo­r­mu­­je­­my, że od 1 li­p­ca 2016 bę­­dą obo­­wią­­zy­­wa­­ły no­­we ce­n­ni­­ki dla to­­wa­­rów ofe­­ro­­wa­­nych przez fi­r­mę GODKOWIE.

Ce­n­ni­­ki bę­­dą wa­ż­ne od dnia 1 li­p­ca 2016 r. do 30 czer­w­ca 2017 r.
Za­­mó­­wie­­nia zło­­żo­­ne do 30 czer­w­ca 2017 bę­­dą re­­a­li­­zo­­wa­­ne we­­dług sta­­rych cen.

No­­we ce­n­ni­­ki bę­­dzie mo­ż­na zna­­leźć na na­­szej stro­­nie www.go­d­ko­­wie.pl w za­­kła­d­ce Do po­­bra­­nia - CENNIKI.

W ra­­zie ja­­ki­ch­ko­l­wiek py­­tań pro­­si­­my o ko­n­takt z biu­­rem ob­słu­­gi klie­n­ta GODKOWIE 33 858 89 48

  16-05-2016
Relacja z 16 Tyskich Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz

Relacja z 16 Tyskich Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz

Ta­­r­gi od­by­­­ły się w dniach 15-17.04.2016 r na Stadionie Zimowym przy ul. de Gaulle'a 2, w g. 10-18


Za­­­chę­­­ca­­­li­­­śmy do wzię­­­cia udzia­­­łu w Ko­­n­fe­­­re­­n­cjach...