Hoxter GmbH
Systemy

Kominki


Kominek Konwekcyjny – Poczuj prawdziwe cieplo...

Ch­cesz ogrzać bu­dy­nek, któ­ry nie ma do­brej ter­mo­izo­la­cji? Po­czuć cie­pło w do­mu, wy­bu­do­wa­nym kil­ka­dzie­siąt lat te­mu? Ogrzać więk­sze po­miesz­cze­nie? Ma­my dla Cie­bie ide­al­ne roz­wią­za­nie. 
Na obu­do­wę te­go mo­de­lu po­le­ca­my pły­ty ke­ram­zy­to­we. Dzię­ki od­po­wied­nie­mu wy­ko­na­niu, ko­mi­nek kon­wek­cyj­ny zy­ska es­te­tycz­ny wy­gląd i sta­nie się ele­ganc­kim ele­men­tem wy­stro­ju Two­je­go wnę­trza, a cie­pło od­da­wa­ne przez krat­ki ko­min­ko­we spra­wi, że przy­tul­nie zro­bi się w każ­dym po­miesz­cze­niu. 

Szczegóły techniczne:

 • za­le­ca­na daw­ka drew­na: oko­ło 2,6 – 3,8 kg/h (w za­leż­no­ści od wiel­ko­ści wkła­du ko­min­ko­we­go); 
 • czas od­da­wa­nia cie­pła: po roz­pa­le­niu szyb­ko od­da­je cie­pło, po wy­ga­sze­niu szyb­ko sty­gnie.

Kominek Akumulacyjny z kratkami – Zbudowany na miarę Twoich marzeń.

Je­go cie­pło ogrze­je nie tyl­ko no­wo­cze­sny bu­dy­nek, ale tak­że star­szy dom. Ide­al­nie spraw­dzi się w obiek­tach, któ­re nie ma­ją od­po­wied­niej izo­la­cji ciepl­nej. Dzię­ki za­sto­so­wa­niu obu­do­wy z płyt sza­mo­to­wych­ sta­nie się cie­ka­wym i ener­go­osz­częd­nym ele­men­tem wnę­trza. 
Po­le­ca­my ele­ganc­kie krat­ki ko­min­ko­we, któ­re mo­że­my do­pa­so­wać do sty­lu po­miesz­cze­nia, w któ­rym ko­mi­nek aku­mu­la­cyj­ny z krat­ka­mi zo­sta­nie za­mon­to­wa­ny. Atu­tem te­go roz­wią­za­nia jest emi­sja cie­pła, któ­re roz­cho­dzi się w spo­sób rów­no­mier­ny i ła­god­ny.

Szczegóły techniczne:

 • daw­ka drew­na: około 2,6 – 3,8 kg/h (w za­leż­no­ści od wiel­ko­ści wkła­du ko­min­ko­we­go); 
 • czas od­da­wa­nia cie­pła: je­że­li się pa­li szyb­ko, na­grze­wa się obu­do­wa ko­min­ko­wa, po wy­ga­sze­niu przy­jem­ne tem­pe­ra­tu­ry pa­nu­ją jesz­cze przez oko­ło 2 do 4 go­dzin.

Kominek Akumulacyjny bez kratek – Natrojowo i romantycznie.

Półmrok wydobywa blask żarzących się polan drewna. Ten nie­sa­mo­wi­ty spek­takl moż­na po­dzi­wiać go­dzi­na­mi. Wy­star­czy do­ło­żyć do pa­le­ni­ska, by każ­da chwi­la spę­dzo­na w po­bli­żu ko­min­ka aku­mu­la­cyj­ne­go bez kra­tek sta­ła się ma­gicz­na. 
Ta­kie pa­le­ni­sko ide­al­nie pa­su­je do ka­me­ral­nych wnętrz. To pro­po­zy­cja skie­ro­wa­na do klien­tów, któ­rzy wy­jąt­ko­wą at­mos­fe­rą swo­je­go do­mu chcą dzie­lić się z in­ny­mi. Brak kra­tek ko­min­ko­wych spra­wia, że cie­pło pro­mie­niu­je ca­łą obu­do­wą, któ­rą naj­le­piej wy­ko­nać z płyt sza­mo­to­wych.

Szczegóły techniczne:

 • daw­ka drew­na: oko­ło 2,6 – 3,8 kg/h (w za­leż­no­ści od wiel­ko­ści wkła­du ko­min­ko­we­go);
 • czas od­da­wa­nia cie­pła: od 2 do 4 go­dzin.

Kominek Akumulacyjny bez kratek z dodatkową masą akumulacyjną na wkładzie kominkowym (krążki akumulacyjne) – Wystarczy niewiele miejsca, by stał się ozdobą Waszego salonu.

To ide­al­ne roz­wią­za­nie dla osób, któ­re za­mie­rza­ją czę­sto pa­lić w ko­min­ku. Ch­cą tak­że, by przez dłuż­szy czas po wy­ga­śnię­ciu ognia cie­pło roz­cho­dzi­ło się rów­no­mier­nie w po­miesz­cze­niu. 
Ten ro­dzaj pa­le­ni­ska, do obu­do­wy któ­rego war­to za­sto­so­wać pły­ty sza­mo­to­we, moż­na za­mon­to­wać tak­że w do­mach, któ­rych nie trze­ba spe­cjal­nie do­grze­wać.

Szczegóły techniczne:

 • daw­ka drew­na: po­win­na zo­stać po­dzie­lo­na na dwie czę­ści: oko­ło 6 kg i 4 kg;
 • czas od­da­wa­nia cie­pła: oko­ło 6 do 8 go­dzin.

Kominek Akumulacyjny bez kratek z dodatkową masą akumulacyjną obok wkładu kominkowego (kanały akumulacyjne) – Stanie się sercem eleganckiego wnętrza.

Ten ro­dzaj ko­min­ka zaj­mu­je spo­ro miej­sca. Dzię­ki obu­do­wie, któ­rą moż­na wy­ko­nać nie tyl­ko z płyt sza­mo­to­wych, ale tak­że z efek­tow­nych ce­ra­micz­nych ka­fli, ca­łość nada po­miesz­cze­niu in­dy­wi­du­la­ne­go cha­rak­te­ru. 
Zaletą ko­min­ka jest nie tyl­ko sty­lo­wy ­wy­gląd. Cie­pło emi­to­wa­ne ca­łą po­wierzch­nią spra­wi, że w kom­for­to­wej dla Was tem­pe­ra­tu­rze spę­dzi­cie dłuż­szy czas. 
Ko­mi­nek aku­mu­la­cyj­ny ide­al­nie spraw­dza się tak­że w do­mach, gdzie jest ni­skie za­po­trze­bo­wa­nie na cie­pło.

Szczegóły techniczne:

 • daw­ka drew­na: po­dzie­lo­na na dwie czę­ści: 6 kg i 6 kg;
 • czas od­da­wa­nia cie­pła: od 8 do 10 go­dzin.

Kominek Akumulacyjny typu KOMBI bez kratek z dodatkową masą akumulacyjną obok wkładu kominkowego (kanały akumulacyjne) – Dom, do którego lubisz wracać.

Miej­sce, gdzie chęt­nie od­po­czy­wasz z bli­ski­mi. Nie mo­że tu za­brak­nąć ta­kie­go ko­min­ka. Po­zwa­la na szyb­kie na­grza­nie po­miesz­czeń i za­trzy­ma­nie przez dłuż­szy czas przy­jem­ne­go cie­pła. 
Ele­ganc­kie krat­ki ko­min­ko­we i obu­do­wa, któ­ra mo­że zo­stać wy­ko­na­na z kunsz­tow­nie wy­pa­lo­nych ka­fli spra­wią, że­ bę­dzie przy­tul­nie. To ide­al­ne roz­wią­za­nie dla do­mów week­en­do­wych.

Szczegóły techniczne:

 • daw­ka drew­na: po­dzie­lo­na na dwie czę­ści: oko­ło 6 kg i 6 kg;
 • czas od­da­wa­nia cie­pła: od 6 do 8 godzin.

Kominek z Płaszczem Wodnym – Przyjemne ciepło rozchodzi się równomiernie w Twoim domu.

W każ­dym po­miesz­cze­niu pa­nu­je sta­ła tem­pe­ra­tu­ra. Ta­ki kom­fort za­pew­nia ko­mi­nek z płasz­czem wod­nym. Nie po­trze­ba ­do­dat­ko­we­go miej­sca w ko­tłow­ni, a moż­na po­łą­czyć go z ist­nie­ją­cym już ogrze­wa­niem. Ten ro­dzaj funk­cjo­nal­ne­go
pa­le­ni­ska jest wy­szu­ka­nym i ener­go­osz­częd­nym uzu­peł­nie­niem każ­de­go po­miesz­cze­nia. Je­go wy­glą­d do­sto­su­je­my do Two­ich wy­ma­gań. Ele­ganc­ką obu­do­wę moż­na wy­ko­nać z płyt ke­ram­zy­to­wych.
Za­le­ca­ny do po­łą­cze­nia wkła­du z płasz­czem wod­nym z funk­cjo­nu­ją­cą już in­sta­la­cją jest zbior­nik aku­mu­la­cyj­ny (bu­for) ko­min­ka, któ­ry gro­ma­dzi nadwyż­kę cie­płej wo­dy. Wo­da ta jest prze­ka­za­na do sy­te­mu grzew­cze­go wte­dy, gdy nie pa­li się w pa­le­ni­sku. Waż­ne jest, aby tem­pe­ra­tu­ra po­wrot­na do wkła­du ko­min­ko­we­go mia­ła 55°C. Ele­ganc­ką obu­do­wę moż­na wy­ko­nać z płyt ke­ram­zy­to­wych. 
Sz­cze­gó­ły tech­nicz­ne: je­że­li się pa­li, jest cie­pło, po wy­ga­sze­niu szyb­ko sty­gnie (przy obu­do­wie ke­ram­zy­to­wej).

Instalacja grzewcza:

 • spo­sób od­da­wa­nia cie­pła: przez grzej­ni­ki, ogrze­wa­nie podło­go­we, ogrze­wa­nie ścien­ne; 
 • czas od­da­wa­nia cie­pła: w za­leż­no­ści od ilo­ści za­ku­mu­lo­wa­nej wo­dy i wiel­ko­ści bu­fo­ra od 4 na­wet do 12 godzin; 
 • daw­ka drew­na: oko­ło 2,2 – 6 kg/h (w za­leż­no­ści od wiel­ko­ści wkła­du ko­min­ko­we­go).

Kominek Gazowy – Wyszukane uzupełnienie nowoczesnego apartamentu. Czysto, ciepło i elegancko.

Ko­mi­nek ga­zo­wy prze­zna­czo­ny jest dla osób, któ­re chcą cie­szyć się bla­skiem ognia, a nie ma­ją cza­su na przy­go­to­wa­nie drew­na do pa­le­nia. Obu­do­wa z płyt krze­mia­no­wo­-wa­pien­nych spra­wi, że Two­je miesz­ka­nie, dom zy­ska­ją swój wy­jąt­ko­wy cha­rak­ter. Wkład ga­zo­wy nie wy­ma­ga co­dzien­nej ob­słu­gi, czysz­cze­nia i dla­te­go jest ide­al­nym roz­wią­za­niem tak­że w ho­te­lach i re­stau­ra­cjach.

Szczegóły techniczne:

 • spo­sób od­da­wa­nia cie­pła: przez krat­ki ko­min­ko­we;
 • czas od­da­wa­nia cie­pła: cie­pło jest od­czu­wal­ne pod­czas użyt­ko­wa­nia wkła­du ko­min­ko­wego ga­zo­we­go;
 • zu­ży­cie ga­zu: uza­leż­nio­ne jest od cza­su pra­cy.