Godkowie
Oferta

Kominki elektryczne

Kominki holograficzne E-one KALFIRE

Kal­fi­re E-o­ne to ko­mi­nek elek­trycz­ny holograficzny da­ją­cy nie­wia­ry­god­nie re­ali­stycz­ne wra­że­nie ognia, bez emi­sji, któ­ry nie wy­ko­rzy­stu­je ener­gii ko­pal­nej. Ko­mi­nek, któ­ry moż­na za­in­sta­lo­wać w do­wol­nym miej­scu. Pło­mie­nie są wy­świe­tla­ne na ręcz­nie ma­lo­wa­nych po­la­nach drew­na, przy uży­ciu opa­ten­to­wa­nych tech­no­lo­gii. To naj­bar­dziej za­chwy­ca­ją­cy ko­mi­nek elek­trycz­ny na ryn­ku i tech­no­lo­gicz­ne dzie­ło sztu­ki.


Kominki elektryczne LED BRITISH FIRES

Kominki elektryczne od British Fires to ekskluzywne połączenie pomysłowości i kunsztu. Wyznaczają nowy standard dla ognistych płomieni LED i ogrzewania elektrycznego w mieszkaniu.