Aktualności

PŁOMIEŃ ROKU 2014

  02-07-2015
PŁOMIEŃ ROKU 2014

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że pod­czas te­go­rocz­nej Ga­li wrę­cze­nia na­gród or­ga­ni­zo­wa­nej przez kwar­tal­nik ŚWIAT KOMINKÓW ode­bra­li­śmy: „Srebrny Pło­mień Ro­ku 2014” w ka­te­go­rii Fir­ma Ro­ku dla fir­my HOXTER, któ­rej fir­ma GODKOWIE jest wy­łącz­nym przed­sta­wi­cie­lem na ry­nek pol­ski.

Jed­no­cze­śnie, ja­ko przed­sta­wi­ciel fir­my ORTNER in­for­mu­je­my, że odebraliśmy rów­nież „Brą­zo­wy Pło­mień Ro­ku 2013” w ka­te­go­rii PRODUKT ROKU: piec Eckgrundofen 9.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my na­szym Klien­tom i Part­ne­rom, bez któ­rych ten suk­ces nie był­by moż­li­wy.


Galeria