Aktualności

Relacja z 49 Mię­­dzy­­na­­ro­­do­­wych Ta­r­gów Bu­­do­w­ni­c­twa i wy­po­sa­że­nia wnętrz w Bie­l­sku­­-Bia­­łej

  25-04-2016
Relacja z 49 Mię­­dzy­­na­­ro­­do­­wych Ta­r­gów Bu­­do­w­ni­c­twa i wy­po­sa­że­nia wnętrz w Bie­l­sku­­-Bia­­łej

Ta­r­gi od­by­­ły się w dniach 15-17.04.2016 r. w Ha­­li Wy­­sta­­wo­­wej pod Dę­­bo­w­cem, ul. Ka­r­bo­­wa 26, gdzie fi­r­ma GODKOWIE za­­pre­­ze­n­to­­wa­­ła ofe­­ro­­wa­­ne pro­­du­k­ty ko­­mi­n­ko­­wo­­-z­du­ń­skie oraz usłu­­gi mo­n­ta­­żo­­we i pro­­je­k­to­­we;

Za­­chę­­ca­­li­­śmy do wzię­­cia udzia­­łu w Ko­n­fe­­re­n­cjach Ta­r­go­­wych i Pre­­le­k­cjach na WYSPIE NOWOŚCI, gdzie mię­­dzy in­­ny­­mi mo­ż­na by­­ło zo­­ba­­czyć 4 wy­­stą­­pie­­nia re­­pre­­ze­n­tan­t­ek fi­r­my GODKOWIE.

so­­bo­­ta:
godz. 11.00 PIECE CHLEBOWE I PIECE DO PIZZY.
godz. 13.30 RODZAJE SYSTEMÓW GRZEWCZYCH.

nie­­dzie­­la
godz. 11.00 JAK POPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ MIEJSCE POD KOMINEK
godz. 13.30 ZASADY PALENIA W KOMINKU.

 

Serdeczne dziękujemy wszystkim Klientom oraz Parterom, którzy odwiedzili nasze stoisko.

Mamy nadzieję, że uzyskane informacje na stoisku i podczas naszych prelekcji będą Państwu pomocne.


Galeria