Aktualności

RELACJA Z 50 MIĘ­­DZY­­NA­­RO­­DO­­WYCH TA­R­GÓW BU­­DO­W­NI­C­TWA I WY­PO­SA­ŻE­NIA WNĘTRZ "JESIEŃ 2016” W BIE­L­SKU­­-BIA­­ŁEJ

  27-09-2016
RELACJA Z 50 MIĘ­­DZY­­NA­­RO­­DO­­WYCH TA­R­GÓW BU­­DO­W­NI­C­TWA I WY­PO­SA­ŻE­NIA WNĘTRZ "JESIEŃ 2016” W BIE­L­SKU­­-BIA­­ŁEJ

Ta­­r­gi od­by­­­ły się w dniach 23-25.09.2016 r. w Ha­­­li Wy­­­sta­­­wo­­­wej pod Dę­­­bo­­w­cem, ul. Ka­­r­bo­­­wa 26, gdzie fi­­r­ma GODKOWIE za­­­pre­­­ze­­n­to­­­wa­­­ła ofe­­­ro­­­wa­­­ne pro­­­du­­k­ty ko­­­mi­­n­ko­­­wo­­­-z­du­­ń­skie oraz usłu­­­gi mo­­n­ta­­­żo­­­we i pro­­­je­­k­to­­­we;

.

Za­­­chę­­­ca­­­li­­­śmy do wzię­­­cia udzia­­­łu w Ko­­n­fe­­­re­­n­cjach Ta­­r­go­­­wych i Pre­­­le­­k­cjach na WYSPIE NOWOŚCI, gdzie mię­­­dzy in­­­ny­­­mi mo­­ż­na by­­­ło zo­­­ba­­­czyć 4 wy­­­stą­­­pie­­­nia re­­­pre­­­ze­­n­ta­n­t­ek fi­­r­my GODKOWIE.

so­­­bo­­­ta:
godz. 11.00 JAK POPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ MIEJSCE POD KOMINEK?
godz. 13.30 RODZAJE SYSTEMÓW KOMINKOWYCH.

nie­­­dzie­­­la
godz. 11.00 ZASADY PALENIA W KOMINKU.
godz. 13.30 PIECE CHLEBOWE I PIECE DO PIZZY.

 

Ser­decz­ne dzię­ku­je­my wszyst­kim Klien­tom oraz Par­te­rom, któ­rzy od­wie­dzi­li na­sze sto­isko.

Ma­my na­dzie­ję, że uzy­ska­ne in­for­ma­cje na sto­isku i pod­czas na­szych pre­lek­cji bę­dą Pań­stwu po­moc­ne


Galeria