Aktualności

TARGI BUDOWNICTWA"JESIEŃ 2016” W BIELSKU-BIAŁEJ

  14-09-2016
TARGI BUDOWNICTWA"JESIEŃ 2016” W BIELSKU-BIAŁEJ

Sza­now­ni Pań­stwo,

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się na­szym udzia­łem w 50 Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Bu­dow­nic­twa „JESIEŃ 2016” w Biel­sku­-Bia­łej
prze­ka­zu­je­my kil­ka waż­nych in­for­ma­cji or­ga­ni­za­cyj­nych:

1. Tar­gi od­bę­dą się w dniach 23-25 wrze­śnia 2016 r. w Ha­li Wi­do­wi­sko­wo Spor­to­wej pod Dę­bow­cem, ul. Kar­bo­wa 26,

w pią­tek i so­bo­tę w godz. od 10.00 do 18.00, na­to­miast w nie­dzie­lę od 10.00 do 16.00.

2. Za­chę­ca­my do wzię­cia udzia­łu w Kon­fe­ren­cjach Tar­go­wych i Pre­lek­cjach na WYSPIE NOWOŚCI, gdzie mię­dzy in­ny­mi bę­dzie moż­na zo­ba­czyć 4 wy­stą­pie­nia przed­sta­wi­cie­la fir­my GODKOWIE - na po­niż­sze te­ma­ty:

so­bo­ta:
godz. 11.00 JAK POPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ MIEJSCE POD KOMINEK?
godz. 13.30 RODZAJE SYSTEMÓW KOMINKOWYCH.

nie­dzie­la
godz. 11.00 ZASADY PALENIA W KOMINKU.
godz. 13.30 PIECE CHLEBOWE I PIECE DO PIZZY.

Uwa­ga!
E-BILET na Tar­gi Bu­dow­nic­twa i Tech­nik Grzew­czych jest już do­stęp­ny!

E-bi­let do­stęp­ny na: www.tar­gi­biel­skie.pl/e­-bi­le­t-9

Aby uzy­skać dar­mo­wy wstęp na tar­gi na­le­ży:

- Wejść w za­kład­kę E-bi­let, na stro­nie Tar­gów „JESIEŃ lub INSTAL - SYSTEM”.
- Wy­peł­nić an­kie­tę w wer­sji elek­tro­nicz­nej.
- Wy­dru­ko­wać e-bi­let.