Szkolenia zrealizowane

WYJAZDOWE SZKOLENIE HOXTER

  19-04-2016
WYJAZDOWE SZKOLENIE HOXTER

Szanowni Klienci,

Poniżej przedstawiamy relację z dwudniowego szkolenia teoretyczno praktycznego w Firmie Hoxter:

W dniach 11-12 kwiecień 2016 r w siedzibie Firmy Hoxter i Banador w Czechach w malowniczej mie­j­sco­­wo­­­ści Jinačovice od­by­­ło się szko­­le­­nie zo­r­ga­­ni­­zo­­wa­­ne przez Firmy Godkowie i Hoxter skierowane do przed­sta­wi­cie­li Firm, któ­re ma­ją du­że do­świad­cza­nie na ryn­ku ko­min­ko­wo­-z­duń­skim. Pro­gram szko­le­nia sku­pił się na omó­wie­niu: no­wo­ści i zalet wkła­dów ko­min­ko­wych, pie­ców aku­mu­la­cyj­nych Ho­xter.
Na­drzęd­nym ce­lem szko­le­nia było po­głę­bie­nie wie­dzy o pro­duk­tach Ho­xter jak rów­nież za­cie­śnie­nie dłu­go­fa­lo­wej współ­pra­cy.
Pro­­gram szko­­le­­nia za­wie­rał pre­zen­ta­cje pro­­du­k­tów Ho­­xter oraz omó­wie­nie in­­sta­­la­­cji wkła­­dów z pła­sz­czem wo­d­nym. Do­dat­ko­wo zo­sta­ły za­pre­zen­to­wa­ne pro­duk­ty mar­ki Pi­sla oraz Tun­dra Grill.

Pierw­szą część szko­le­nia po­pro­wa­dził Pre­zes Fir­my Ho­xter inż. Petr Ba­na­sin­ski. Swo­ją pre­lek­cję roz­po­czął od za­po­zna­nia uczest­ni­ków z hi­sto­rią po­wsta­nia spół­ki Ho­xter, za­pre­zen­to­wał rów­nież pla­ny fir­my na przy­szłość.

Na­stęp­nie pan Vita Krikava - eksport maganer prze­szedł do szczegółowego omó­wie­nia ofer­ty mar­ki Ho­xter w skład któ­rej wcho­dzą wkła­dy po­wietrz­ne i wod­ne. Obja­śnił rów­nież pod­sta­­wo­­we po­­ję­­cia do­­ty­­czą­­ce pa­­ra­­me­­trów te­ch­ni­cz­nych wkła­­dów oraz ich uży­t­ko­­wa­­nia.

W dru­gim dniu szko­le­nia została zaprezentowana produkcja wkładów Hoxter oraz praktyczna budowa szamotowego pieca akumulacyjnego z drzwiczkami Hoxter oraz praktyczna prezentacja możliwości serwisowych związanych z wkładami Hoxter.

Na za­­ko­ń­cze­­nie ka­ż­dy z ucze­st­ni­­ków otrzy­­mał ce­r­ty­­fi­­kat po­­twie­r­dza­­ją­­cy zdo­­by­­tą wie­­dzę.

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie oraz naszemu Partnerowi Hoxter za gościnność oraz organizację szkolenia!


Galeria