Szkolenia zrealizowane

SZKOLENIE TIMPEX - AUTOMATYCZNA REGULACJA SPALANIA

  19-05-2017
SZKOLENIE TIMPEX - AUTOMATYCZNA REGULACJA SPALANIA

Sza­­no­w­ni klie­n­ci,

W dniu 19-05-2017 od­by­­ło się ko­­le­j­ne szko­­le­­nie w sie­­dzi­­bie na­­szej Fi­r­my do­­ty­­czą­­ce au­­to­­ma­­ty­cz­nej re­­gu­­la­­cji spa­­la­­nia Ti­m­pex.

Ponownie szkolenie poprowadził pan On­dřej Ha­­ma­­la - głó­w­ny te­ch­nik fi­r­my Ti­m­pex. Szkolenie składało się z części teoretycznej, na której omó­­wio­­no wszy­st­kie ro­­dza­­je re­­gu­­la­­cji spalania oraz za­­pre­­ze­n­to­­wa­­no no­­wo­­­ści. Następnie na części praktycznej każdy uczestnik szkolenia mógł się przekonać jak jest zbudowana i jak działa regulacja Timpex.

Za­­chę­­ca­­my do udzia­­łu w ko­­le­j­nym szko­­le­­niu.