Szkolenia zrealizowane

SZKOLENIE TIMPEX - AUTOMATYCZNA REGULACJA SPALANIA

  23-03-2017
SZKOLENIE TIMPEX - AUTOMATYCZNA REGULACJA SPALANIA

Sza­now­ni klien­ci,

Sta­wia­my na szko­le­nia – w myśl za­sa­dy, że do­bre przy­go­to­wa­nie me­ry­to­rycz­ne i prak­tycz­ne jest dro­gą do suk­ce­su.

W dniu 17-03-2017 od­by­ło się ko­lej­ne szko­le­nie w sie­dzi­bie na­szej Fir­my do­ty­czą­ce au­to­ma­tycz­nej re­gu­la­cji spa­la­nia Tim­pex.  Sz­ko­le­nie skie­ro­wa­ne by­ło do przed­sta­wi­cie­li firm bran­ży ko­min­ko­wo­-z­duń­skiej.

Sz­ko­le­nie po­pro­wa­dził głów­ny tech­nik fir­my Tim­pex – pan On­dřej Ha­ma­la. W przy­stęp­ny spo­sób zo­sta­ły omó­wio­ne wszyst­kie ro­dza­je re­gu­la­cji oraz za­pre­zen­to­wa­no no­wo­ści.

W czę­ści prak­tycz­nej każ­dy z uczest­ni­ków szko­le­nia miał do dys­po­zy­cji au­to­ma­tycz­ną re­gu­la­cję, któ­rą sa­mo­dziel­nie mu­siał po­łą­czyć z prze­pust­ni­cą oraz usta­wić pa­ra­me­try urzą­dze­nia. Jak się oka­za­ło re­gu­la­cja Tim­pex jest przy­ja­zna w użyt­ko­wa­niu, po­sia­da in­tu­icyj­ne me­nu i jest ła­twa w in­sta­la­cji.

Sz­ko­le­nie mi­nę­ło w bar­dzo mi­łej at­mos­fe­rze, przy go­rą­cej dys­ku­sji - pan On­dřej szcze­gó­ło­wo od­po­wia­dał na­wet na naj­bar­dziej do­cie­kli­we py­ta­nia.

Za­chę­ca­my do udzia­łu w ko­lej­nym szko­le­niu.


Galeria