Szkolenia zrealizowane

Hoxter - szkolenie dla elitarnej grupy klientów

  11-06-2015
Hoxter - szkolenie dla elitarnej grupy klientów

W dniach 11-12 czerwiec 2015 r w Hotelu Pustelnik w miej­sco­wo­ści Wisła Mała od­by­ło się szko­le­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne dla elitarnej grupy sprzedawców wkładów Hoxter.Pro­gram szko­le­nia zawierał prezentacje pro­duk­tów Ho­xter oraz omówienie in­sta­la­cji wkła­dów z płasz­czem wod­nym. Dodatkowo zostały zaprezentowane produkty marki Pisla oraz Tundra Grill.
 

Pierwszą część szkolenia poprowadził Prezes Firmy Hoxter inż. Petr Banasinski. Swoją prelekcję rozpoczął od zapoznania uczestników z historią powstania spółki Hoxter, zaprezentował również plany firmy na przyszłość. Następnie przeszedł do omówienia oferty marki Hoxter w skład której wchodzą wkłady powietrzne i wodne.  Objaśnił również pod­sta­wo­we po­ję­cia do­ty­czą­ce pa­ra­me­trów tech­nicz­nych wkła­dów oraz ich użyt­ko­wa­nia.

Na­stęp­nie pan inż.Marcin Chrapek zaprezentował jak dobrać odpowiedni wodny wkład kominkowy na podstawie zapotrzebowania ciepła w budynku oraz jak prawidłowo podłączyć wkład z płaszczem wodnym.

Po wszystkich prezentacjach  zostały wręczone certyfikaty dla Autoryzowanych sprzedawców Marki Hoxter.


  W drugim dniu szkolenia swoje prelekcje mieli pan Janusz Godek, który omówił wkłady kominkowe Hoxter przystosowane pod kominki konwekcyjne i akumulacyjne oraz pan Witek Masłowski, który  przedstawił  produkty Firmy Pisla i Tundra Grill.

Na za­koń­cze­nie każ­dy z uczest­ni­ków otrzy­mał cer­ty­fi­kat po­twier­dza­ją­cy zdo­by­tą wie­dzę.

 

Poniżej link do krótkiego filmu ze szkolenia:
Zobacz


Galeria