Aktualności

TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

  08-04-2016
TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

Sza­now­ni Pań­stwo,

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się na­szym udzia­łem w 49 Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Bu­dow­nic­twa i wyposażenia wnętrz w Biel­sku­-Bia­łej
prze­ka­zu­je­my kil­ka waż­nych in­for­ma­cji or­ga­ni­za­cyj­nych:

1. Tar­gi od­bę­dą się w dniach 15-17 Kwiecień 2016 r. w Ha­li Wi­do­wi­sko­wo Spor­to­wej pod Dę­bow­cem, ul. Kar­bo­wa 26,

w pią­tek i so­bo­tę w godz. od 10.00 do 18.00, na­to­miast w nie­dzie­lę od 10.00 do 16.00.

2. Za­chę­ca­my do wzię­cia udzia­łu w Kon­fe­ren­cjach Tar­go­wych i Pre­lek­cjach na WYSPIE NOWOŚCI, gdzie mię­dzy in­ny­mi bę­dzie moż­na zo­ba­czyć 4 wy­stą­pie­nia przed­sta­wi­cie­la fir­my GODKOWIE - na po­niż­sze te­ma­ty:

so­bo­ta:
godz. 11.00 JAK POPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ MIEJSCE POD KOMINEK?
godz. 13.30 RODZAJE SYSTEMÓW GRZEWCZYCH.

nie­dzie­la
godz. 11.00 ZASADY PALENIA W KOMINKU.
godz. 13.30 PIECE CHLEBOWE I PIECE DO PIZZY.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my na na­sze sto­isko nr 34 oraz pre­lek­cje!


Galeria