Aktualności

Relacja z 48 Międzynarodowych Targach Budownictwa "JESIEŃ 2015" w Bielsku-Białej

  29-09-2015
Relacja z 48 Międzynarodowych Targach Budownictwa "JESIEŃ 2015" w Bielsku-Białej

W związ­ku z uczest­nic­twem fir­my GODKOWIE w 48 Międzynarodowych Targach Budownictwa "JESIEŃ 2015" w Bielsku-Białej prze­ka­zu­je­my kil­ka in­for­ma­cji z re­la­cji z tar­gó­w…

Tar­gi od­by­ły się w dniach 25 - 27.09.2015 r. w Ha­li Wy­sta­wo­wej pod Dę­bow­cem, ul. Kar­bo­wa 26, gdzie fir­ma GODKOWIE za­pre­zen­to­wa­ła ofe­ro­wa­ne pro­duk­ty ko­min­ko­wo­-z­duń­skie oraz usłu­gi mon­ta­żo­we i pro­jek­to­we;

Za­chę­ca­li­śmy do wzię­cia udzia­łu w Kon­fe­ren­cjach Tar­go­wych i Pre­lek­cjach na WYSPIE NOWOŚCI, gdzie mię­dzy in­ny­mi moż­na by­ło zo­ba­czyć 4 wy­stą­pie­nia re­pre­zen­tant­ek fir­my GODKOWIE - Pa­ni Doroty Kowaluk oraz Pani Karoliny Janik  na po­niż­sze te­ma­ty:

sobota:
godz. 11.00 JAK POPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ MIEJSCE POD KOMINEK?
godz. 13.30 RODZAJE SYSTEMÓW GRZEWCZYCH.

niedziela
godz. 11.00 ZASADY PALENIA W KOMINKU.
godz. 13.30 PIECE CHLEBOWE I PIECE DO PIZZY


Dzię­ku­je­my wszyst­kim Klien­tom oraz Part­ne­rom za od­wie­dze­nie na­sze­go sto­iska i udział w pre­lek­cjach!


Galeria