Aktualności

Kominki i piece Austroflamm w naszej ofercie

  02-11-2020
Kominki i piece Austroflamm w naszej ofercie

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu współpracy z austriacką firmą Austroflamm: w naszej ofercie wkłady kominkowe na drewno, piece na drewno i pellet. 

 

Polecamy przyjrzeć się im bliżej :) ZOBACZ

Fir­ma Au­stro­flamm po­wsta­ła w Au­strii na po­cząt­ku lat 80. De­kla­ro­wa­nym ce­lem by­ło stwo­rze­nie ko­min­ków, któ­re nie tyl­ko za­pew­nią przy­tul­ne cie­pło, ale tak­że na­pi­szą no­wy roz­dział pod wzglę­dem wzor­nic­twa i efek­tyw­no­ści. Au­stro­flamm jest pio­nie­rem w sto­so­wa­niu ce­ra­mi­ki, opra­co­wał no­wo­cze­sne ma­te­ria­ły do aku­mu­la­cji, ta­kie jak HMS (sys­tem aku­mu­la­cji cie­pła), aku­mu­la­cja XTRA oraz sa­mo­dziel­nie wy­pro­du­ko­wa­ny, opa­ten­to­wa­ny Ke­ra­mott. 


Galeria