Aktualności

Designerski elektryczny kominek E-One Kalfire – NOWOŚĆ!

  31-07-2020
Designerski elektryczny kominek E-One Kalfire – NOWOŚĆ!

Najbardziej zachwycający kominek elektryczny na rynku. Technologiczne dzieło sztuki. Nowość na rynku. Kominek elektryczny E-one Kalfire – już w ofercie firmy Godkowie.

Kal­fi­re E-o­ne to ko­mi­nek elek­trycz­ny da­ją­cy nie­wia­ry­god­nie re­ali­stycz­ne wra­że­nie ognia, bez emi­sji, któ­ry nie wy­ko­rzy­stu­je ener­gii ko­pal­nej. Ko­mi­nek, któ­ry moż­na za­in­sta­lo­wać w do­wol­nym miej­scu. Pło­mie­nie są wy­świe­tla­ne na ręcz­nie ma­lo­wa­nych po­la­nach drew­na, przy uży­ciu opa­ten­to­wa­nych tech­no­lo­gii. To naj­bar­dziej za­chwy­ca­ją­cy ko­mi­nek elek­trycz­ny na ryn­ku i tech­no­lo­gicz­ne dzie­ło sztu­ki.

E-one działa całkowicie na energię elektryczną, nie zużywa paliw kopalnych i nie emituje żadnych zanieczyszczeń do naszego otoczenia. Co więcej, zużycie energii jest niskie. E-one można zainstalować w każdym pomieszczeniu domu czy mieszkania, ponieważ nie wymaga podłączenia do komina czy gazu. 

Wrażenie realnego ognia podkreśla dźwięk trzaskającego drewna. Możesz wybrać odgłos drewna sosnowego – głośniejszego i bardziej trzaskającego przy paleniu – lub cichszego bukowego. Specjalnie opracowany element grzewczy Atmos Heating zapewnia przyjemne ciepło (dostępny jako opcjonalne wyposażenie).


Galeria