Sommerhuber GmbH

Wypożyczalnia sprzętu gastronomicznego

Po­za sprze­da­żą pro­duk­tów out­do­oro­wych do go­to­wa­nia na świe­żym po­wie­trzu po­sia­da­my wła­sną wy­po­ży­czal­nię sprzę­tu ga­stro­no­micz­ne­go po­cząw­szy od kla­sycz­nych pa­le­nisk OFYR, przez pa­le­niska OFYR - XL (śred­ni­ca 150 cm), wę­dzar­ki elek­trycz­ne MUURIKKA, ce­ra­micz­ne gril­le ka­ma­do BIG GREEN EGG, na ak­ce­so­riach gril­lo­wych koń­cząc.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów: tel.: + 48 607 854 947